logo

(95) 731-23-78

soswlw@wp.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

logo

(95) 731-23-78

info@soswlw.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do pracy

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Cykl kształcenia w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do pracy trwa – 3 lata. Kształcenie na poziomie Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbywa się od 16 roku życia i nie może trwać dłużej  niż do ukończenia 23 roku życia.

Celem edukacji w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy jest: wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli życiowo zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli aktywnie  uczestniczyć w życiu społecznym.

Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno – terapeutycznych, a ocenianie postępów ucznia ma charakter opisowy.

Edukacja w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, podczas których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno – przyrodniczego
 • Rewalidację indywidualną – zajęcia te wspomagają rozwój uczniów, usprawniają zaburzone funkcje, rozwijają i podnoszą na wyższy poziom zdobyte wcześniej umiejętności
 • Wychowanie fizyczne – zajęcia usprawniające obniżone funkcje ruchowe
 • Zajęcia kształtujące kreatywność – zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • Religię
 • Przysposobienie do pracy – w ramach tych zajęć uczniowie przygotowywani są do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności z następujących dziedzin:
  • Gospodarstwo domowe – nabywanie umiejętności dnia codziennego: sprzątanie, prasowanie, prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się sprzętem i urządzeniami gospodarstwa domowego, sporządzanie i wydawanie posiłków, sporządzanie i przechowywanie przetworów owocowo – warzywnych
  • Prace ogrodnicze – uprawa i pielęgnacja roślin, wykonywanie prac w ogrodzie
  • Elementy szycia ręcznego – nauka ściegów podstawowych i ozdobnych, drobne naprawy krawieckie
  • Rękodzielnictwo

 

Uczniowie mieszkający poza Lipkami Wielkimi mają zapewniony bezpłatny pobyt w Internacie od poniedziałku do piątku.

 

Nabór do Ośrodka trwa cały rok. Ośrodek jest placówką bez obwodu, mogą do niego uczęszczać dzieci i młodzież z terenu powiatu gorzowskiego, powiatów ościennych i innych województw

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

66 – 431 Santok , ul. Szosowa 109

Tel. 95 73123 78

Tel. kom.  505 053 568

E – mail : soswlw@wp.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Ostatnie świadectwo szkolne
 3. 2 zdjęcia
 4. Akt urodzenia z numerem PESEL

Pozostałe potrzebne  dokumenty i podania pomożemy skompletować na miejscu