Wytyczne sanitarne dyrektora SOSW w Lipkach Wielkich dotyczące konsultacji i zajęć na terenie Ośrodka.

Konsultacje i zajęcia z uczniami odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć mają brak wstępu  na teren Ośrodka przeznaczony dla uczniów i nauczycieli,
 • Osoby z zewnątrz świadczące usługi na rzecz funkcjonowania placówki (obsługa techniczna, kurierzy, listonosz) celem realizacji zadań mogą wchodzić do budynku Ośrodka wyłącznie wejściem bocznym od strony kuchni oraz przebywać w zamkniętej części administracyjnej budynku,
 • konsultacje i zajęcia odbywać się będą indywidualnie,
 • minimalna przestrzeń do zajęć nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedną osobę,
 • z sali zajęć zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
 • wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne zostanie ograniczone do minimum,
 • uczniowie będą pracowali w oparciu o własne przybory i podręczniki, które będą mogły znajdować się na ławce lub w tornistrze ucznia,
 • szkolne pomoce dydaktyczne dezynfekowane będą po użyciu przez ucznia tak, aby każdy uczeń korzystał w danym dniu z innego zestawu pomocy dydaktycznych,
 • sala zajęć będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę,
 • uczniowie nie będą mieli możliwości kontaktu między sobą,
 • nauczyciele, osoby wspierające nauczycieli będą zachowywali dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący minimum 1,5 m,
 • personel kuchenny i pracownicy administracji i obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami i nauczycielami,
 • rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m,
 • rodzice i opiekunowie prawni mogą wchodzić do budynku Ośrodka jedynie wejściem głównym od strony boiska do wyznaczonego obszaru holu, gdzie uczeń zostanie odebrany przez nauczyciela,
 • rodzic w trakcie odbywania konsultacji nie ma możliwości przebywania na terenie Ośrodka,
 • na konsultacje w Ośrodku może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych (przypadki przyprowadzania dzieci chorych będą zgłaszane do instytucji opieki jako przejaw zaniedbania),
 • dziecku przed wejściem na zajęcia, w obecności rodzica, zostanie zmierzona temperatura,
 • dzieci do Ośrodka muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia do Ośrodka,
 • o nieobecności zgłoszonego na konsultacje ucznia rodzic lub opiekun prawny informuje telefonicznie szkołę,
 • uczeń przed wejściem na korytarz szkolny ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa,
 • nauczyciel w trakcie zajęć ma możliwość korzystania ze środków ochrony osobistej – rękawiczki, fartuch ochronny, maseczki na usta i nos, przyłbica,
 • każdorazowo po konsultacjach z uczniami sala zajęć zostanie wywietrzona, a ławki i pomoce dydaktyczne zdezynfekowane,
 • w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez ucznia, niezwłocznie będą podjęte kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu oraz innych osób przebywających w placówce. Następnie rodzina bądź osoby wskazane do kontaktu zostaną zawiadomione o zaistniałej sytuacji oraz poinformowana zostanie powiatowa/wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, w celu uzyskania decyzji, co do dalszego postępowania, zgodnie z procedurą ogólną.
 • pracownicy są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr. 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
 • w przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, nauczyciel będzie niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). W takim przypadku wstrzymane zostanie przyjmowanie dzieci oraz powiadomiona właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna, a nauczyciel powinien stosować się ściśle do otrzymywanych instrukcji i poleceń,
 • pracownik oczekujący na transport przebywać będzie w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie go od innych osób, w opisanym wyżej przypadku zostanie ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Miejsca pobytu pracownika zostaną zdezynfekowanie zgodnie z procedurami stacji sanitarno-epidemiologicznej.