Harmonogram konsultacji i zajęć rewalidacyjnych

Harmonogram konsultacji i zajęć rewalidacyjnych

Konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej prowadzone będą z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Zajęcia rewalidacyjne na wniosek Rodzica (prawnego opiekuna) zorganizowane zostaną zgodnie z możliwościami Ośrodka oraz potrzebami ucznia.

Konsultacje i zajęcia odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 12.00.

Chęć skorzystania z konsultacji i zajęć musi być wcześniej zgłoszona telefonicznie do sekretariatu Ośrodka przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

Zgłaszając w Sekretariacie Ośrodka chęć udziału ucznia w konsultacjach czy zajęciach należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę i typ szkoły oraz informację jakiego przedmiotu czy rewalidacji mają dotyczyć konsultacje i zajęcia.