Wytyczne sanitarne dyrektora SOSW w Lipkach Wielkich dotyczące organizacji opieki w grupie wychowawczej

Zadania Wychowawcy, opiekuna nocnego:

 • Przychodź do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy infekcji, pozostań
  w domu i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.
 • Nie przychodź do pracy i poinformuj przełożonego, jeżeli: miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji, sam podlegasz tym obowiązkom.
 • Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności:
 • myj ręce bezpośrednio po wejściu do Ośrodka oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji,
 • zachowaj odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników Ośrodka,
 • stosuj środki ochrony osobistej podczas dyżuru, a w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby. 
 • Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w grupie wychowawczej i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone.
 • Dopilnuj, by wychowankowie:
  • nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania, 
  • stosowali w nich środki ochrony osobistej,
  • zachowywali dystans min. 2 m.
 • Kontroluj ilość płynu do dezynfekcji przy wejściu do Ośrodka oraz w pomieszczeniach użytkowanych wspólnie i niezwłocznie zgłaszaj jego brak.
 • Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami Ośrodka. 
 • Zadbaj o regularne wietrzenie pomieszczeń  w grupach wychowawczych. 
 • Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków:
  • powierzchnie,w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,
  • wszystkie miejsca,z których często korzystają pracownicy i wychowankowie  powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania.
 • Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2).

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

u wychowanka/ wychowawcy:

 1. Jeżeli wychowawca/wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 2. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić dyrekcję Ośrodka.
 3. W przypadku, kiedy stan zdrowia wychowanka nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinien on pozostać w pokoju do czasu uzyskania teleporady lekarskiej lub przyjazdu rodziców/opiekunów prawnych.
 4. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia wychowanka/wychowawcy należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 5. Wychowawca, u którego podczas pobytu w pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy, a o jego stanie powiadomiona zostanie właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna, która wyda pracownikowi dalsze ścisłe instrukcje i polecenia.
 6. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi procedurami, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) zostaną zdezynfekowane.
 7. Zgodnie z zaleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w szczególnych przypadkach mogą zostać  wdrożone dodatkowe procedury.
 8. Jako pomoc w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

Obowiązki Rodziców

 • Przekaż dyrektorowi Ośrodka lub wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka. Poinformuj, czy dziecko ma zdiagnozowaną chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka (Kwestionariusz oceny ryzyka).
 • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w grupie wychowawczej.
 • Nie posyłaj dziecka do grupy wychowawczej, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. W takiej sytuacji wszyscy członkowie rodziny muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych.
 • Zaopatrz dziecko w indywidualne maseczki lub inne osłony nosa i ust na czas pobytu w grupie wychowawczej.
 • Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, zasłanianiu ust i nosa podczas kichania czy kasłania.w tym o:
 • Pozostaw dyrektorowi Ośrodka i wychowawcy numer telefonu do bezpośredniego i szybkiego kontaktu. 

Obowiązki Wychowanka

 • Do grupy wychowawczej przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
 • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w grupie wychowawczej, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy.
 • Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie Ośrodka podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad
 • Ogranicz do minimum opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce. 
 • Ogranicz do minimum kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie  grupy wychowawczej. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie.
 • Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – najlepiej min. 2 m.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Używaj jedynie swoich przyborów szkolnych i akcesoriów toaletowych.
 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.
 • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju –  załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami. 
 • Utrzymuj czystość rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie  zapobiega rozprzestrzeniania się koronawirusa.  Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

KWESTIONARIUSZ
oceny ryzyka epidemiologicznego SOSW w Lipkach Wielkich

Mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia osób przebywających na terenie SOSW w Lipkach Wielkich, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza.


Imię i nazwisko

 ucznia:

 1. Czy w najbliższym otoczeniu wychowanka była osoba poddana kwarantannie?
          Tak                                 Nie

 • Czy w najbliższym otoczeniu wychowanka był/jest potwierdzony przypadek COVID-19?
          Tak                                 Nie

 • Czy zdiagnozowano u wychowanka zakażenie wirusem SARS-CoV-2?
          Tak                                 Nie

 • Czy obserwuje się  u wychowanka któryś z wymienionych objawów?
      
gorączka (powyżej 38*C)           Tak                                 Nie
kaszel           Tak                                 Nie
duszność           Tak                                 Nie
problemy z oddychaniem           Tak                                 Nie
ból mięśni           Tak                                 Nie
zmęczenie           Tak                                 Nie
katar           Tak                                 Nie
biegunka           Tak                                 Nie
ból garda           Tak                                 Nie

Oświadczam, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą.Data i godzina                                                                         Podpis