2020/2021 Rekrutacja do Szkoły Branżowej I stopnia o kierunku kucharz i ogrodnik oraz Szkoły Przysposabiającej do pracy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaprasza do szkoły z internatem:

  • Branżowej Szkoły I stopnia Kucharz/Ogrodnik
  • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
  • Szkoły Podstawowej klas I-VIII 

Ucz się z nami w:

  • Szkole Podstawowej
  • Szkole Przysposabiającej do Pracy
  • zostań Kucharzem lub Ogrodnikiem

Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła kształci w trzyletnim cyklu nauczania w zawodzie kucharz i ogrodnik. Uczniowie w szkole pobierają naukę teoretyczną i praktyczną. Kształcenie praktyczne w zawodzie kucharz odbywa się w pracowniach kształcenia zawodowego na terenie Ośrodka. Pracownie wyposażone są w stanowiska robocze i odpowiedni sprzęt, na których podczas trwania praktyk uczniowie uczą się zawodu i przygotowują do zdawania części praktycznej zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą przystąpić do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom pracownika wykwalifikowanego w zawodzie – Kucharz.

Od września 2020 Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich podejmie kształcenie w zawodzie ogrodnik o specjalności: Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie Ośrodka oraz  w specjalistycznym gospodarstwie ogrodniczym. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie będą mogli przystąpić do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom pracownika wykwalifikowanego w zawodzie – Ogrodnik.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie w szkole odbywa się przez trzy lata i jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Celem edukacji w szkole jest m.in.  rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów oraz przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia; W ramach przedmiotu Przysposobienie do Pracy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków, wykonywania prac porządkowych, pielęgnacji roślin i terenów zielonych. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Wicedyrektor SOSW Ewa Milicz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NAS!