Zasady funkcjonowania SOSW w Lipkach Wielkich w czasie pandemii

Zasady funkcjonowania SOSW w Lipkach Wielkich w czasie pandemii COVID-19 obowiązujące od dnia 01.09.2020 zgodne
z wytycznymi MEN, MZ, GIS.

I. Obowiązki uczniów:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar, ból mięśni i stawów) oraz gdy domownicy nie mają takich objawów i nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia uczniów w maseczki ochronne, których użycie regulują poniższe punkty. W przypadku używania maseczek wielorazowych powinny być one prane lub wymieniane min. raz w tygodniu.
 3. Uczniowie po przybyciu na teren szkoły udają się (zachowując dystans między sobą
  i pracownikami szkoły min. 1,5 m) do wyznaczonego pomieszczenia (dawny pokój nauczycielski). Tam codziennie poddają się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała, następnie zdejmują maseczki  i dezynfekują ręce. Następnie wchodzą na teren budynku.
 4. Uczniowie przywożeni do szkoły busem szkolnym przed wejściem do busa poddają się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała i dezynfekują ręce.
  W busie szkolnym mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 5. Uczniowie udają się do wyznaczonej klasy, w której odbywają wszystkie zajęcia lekcyjne. Zajmują wyznaczone miejsca z zachowaniem dystansu społecznego
  min. 1,5 m.
 6. Na zajęciach lekcyjnych uczniowie korzystają wyłącznie z przydzielonych podręczników i własnych przyborów szkolnych.
  Mają zakaz wymieniania się w/w przedmiotami.
 7. Przed wyjściem z klasy na przerwę uczniowie i nauczyciele obowiązkowo zakrywają nos i usta maseczką. Mają obowiązek nosić ją przez całą przerwę.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
 9. Przed wejściem do stołówki uczniowie zobowiązani są do umycia rąk, a następnie zajęcia stolika z kolegami ze swojej klasy.

II. Obowiązki rodziców:

 1. Nie posyłaj dziecka do szkoły/grupy wychowawczej jeśli występują u niego objawy zakażenia dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel, ból mięśni i stawów)
  lub występują one u domowników lub domownicy przebywają na kwarantannie,
  czy w izolacji.
 2. Przekaż dyrektorowi Ośrodka lub wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka. Poinformuj, czy dziecko ma chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka (Kwestionariusz oceny ryzyka).
 3. Zaopatrz dziecko w indywidualne maseczki lub inne osłony nosa i ust, których użycie reguluje pkt. I. W przypadku używania maseczek wielorazowych powinny być one prane lub wymieniane min. raz w tygodniu.
 4. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, zachowaniu dystansu społecznego (min.1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu i dezynfekowaniu rąk, niepodawaniu ręki na przywitanie.
 5. Zapoznaj dziecko z zasadami zawartymi w pkt. I przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 6. Pozostaw dyrektorowi Ośrodka i wychowawcy numer telefonu do bezpośredniego i szybkiego kontaktu. 

Ze względu na stan zdrowia uczucie m.in. choroby przewlekłe, współistniejące rodzic / prawny opiekun ma prawo wystąpić do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o objęcie dziecka zdalnym nauczaniem.

Wicedyrektor SOSW Ewa Milicz