Projekt “Lubuskie młodzieżą silne”

„Lubuskie Młodzieżą Silne!”

Od września 2020 roku w naszym Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Lipkach Wielkich uczestniczymy w projekcie „Lubuskie Młodzieżą Silne!” Związku Organizacji Pomocowych POMOST. Do projektu przystąpiło 27 uczniów w zakresie wiekowym od 15 do 24 lat.

Obecnie ogromną uwagę zwraca się na walidacje kompetencji wśród młodych ludzi. Chcąc poprawić poziom kwalifikacji społecznych Polska przystąpiła  do  połączenia edukacji formalnej i poza-formalnej w tej kwestii.

Wiedząc, że duża część młodzieży szkolnej wywodzi się z obszarów  wykluczenia i biedy, dlatego też wszelkie oddziaływania środowiska z którego się wywodzą mogą niwelować zachowania uczniów. Dla tej młodzieży  przygotowano więc długofalowe programy takie jak ten, obejmujące warsztaty związane z treningami kompetencji, na których stymuluje się  rozwój uczniów w tym zakresie. Kompetencje społeczne są zbiorem pozytywnych umiejętności niezbędnych do bezkonfliktowego przebywania z innymi i konstruktywnego funkcjonowania w grupach włączając w to wyrażanie respektu i docenianie innych osób, dobre komunikowanie się  z innymi a także otwartość na przedstawianie pomysłów, idei przez innych ludzi. Forma rozwoju kompetencji w naszym ośrodku przyjęła  postać zajęć pozalekcyjnych  w formie treningów grupowych w dwóch grupach 15 i 12 osobowej oraz spotkań indywidualnych, prowadzonych przez trenerów kompetencji społecznych panią Lidię Kubisiak i pana Daniela Ziółkowskiego. Celem tych spotkań jest wypracowanie wśród naszych podopiecznych pewności siebie, podniesienie samooceny, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Musimy dążyć do uzyskania  takiego poziomu kompetencji społecznych, aby w kolejnych etapach swojego życia np.. gdy będą kandydatami do pracy mogli dysponować bogatym Portfolio tychże kompetencji. 

Projekt potrwa do sierpnia 2021 roku  i kończy się dla uczestników otrzymaniem certyfikatu. Posiadanie certyfikatu ma duże znaczenie  w sterowaniu własna karierą zawodową, gdyż pracodawcy formułują swoje oczekiwania wobec kandydatów do pracy w kategoriach zbioru posiadanych kompetencji, traktując je jako przewagę konkurencyjną  na rynku pracy.

  • Lidia Kubisiak

Poprzedni