logo

(95) 731-23-78

soswlw@wp.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

logo

(95) 731-23-78

info@soswlw.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, absolwentów Szkoły Podstawowej.

Kształcenie w zawodzie kucharz odbywa się w Branżowej Szkole I stopnia przez 3 lata i nie może trwać dłużej  niż do ukończenia 23 roku życia.

W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki zawodu „Kucharz”. Zajęcia praktyczne odbywają się    w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych znajdujących się na terenie Ośrodka.

Celem kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów  do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Podstawowymi zadaniami kucharza są:

 • Przechowywanie żywności,
 • Produkcja i ekspedycja potraw i napojów.
 • Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych  i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje  z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.
 • Wykonuje przy tym takie czynności, jak: magazynowanie    i pobieranie surowców oraz półproduktów, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, wykonywanie obróbki wstępnej surowców, wykonywanie, wykańczanie i ekspedycja różnych potraw.
 • Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii.
 • Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia.
 • Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne, regionalne oraz potrawy z kuchni różnych narodów.
 • Zajmuje się przygotowywaniem pełnych posiłków codziennych oraz okolicznościowych.

Ukończenie szkoły i egzamin potwierdzający kwalifikacje

 • W wyniku realizacji założeń programowych         
   w okresie 3 letniego kształcenia uczeń jest przygotowany do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań.
 • Egzamin zawodowy składa się z 2 części:

         1 część teoretyczna

         2 część praktyczna

Po pozytywnym  zdaniu egzaminu z 2 części uczeń uzyskuje dyplom pracownika wykwalifikowanego, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy –  „KUCHARZ”

Od września 2020 Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich podejmie kształcenie w zawodzie ogrodnik o specjalności: Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie Ośrodka oraz  w specjalistycznym gospodarstwie ogrodniczym. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie będą mogli przystąpić do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom pracownika wykwalifikowanego w zawodzie – Ogrodnik.

Rekrutacja

Od kandydatów do klas Branżowej Szkoły I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lipkach Wielkich wymagane jest złożenie następującej dokumentacji:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej,
 • Dokumentacja medyczna – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie „Kucharz”i “Ogrodnik”
 • 3 zdjęcia.

Wzory dokumentów dostępne są do pobrania na stronie Ośrodka lub           w kancelarii Ośrodka.

Uczniowie mieszkający poza Lipkami Wielkimi mają zapewniony bezpłatny pobyt w Internacie od poniedziałku do piątku.