Zespół Edukacyjno – Terapeutyczny

Zespoły Edukacyjno Terapeutyczne przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cykl kształcenia w Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych trwa równolegle do szkoły podstawowej – 8 lat i gimnazjum – 3 lata.

Celem edukacji jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i przestrzegania norm społecznych, w szczególności wyposażanie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

W ramach zajęć rewalidacyjnych dzieci uczęszczają na:

 • logopedię
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia z psychologiem

 

W zespołach edukacyjno – terapeutycznych realizowane są następujące zajęcia:

 • funkcjonowanie w środowisku
 • plastyka
 • technika
 • muzyka z rytmiką
 • wychowanie fizyczne

Praca w małych zespołach klasowych daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb oraz możliwości. Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny oraz dokonuje się systematycznego monitorowania postępów dziecka.
Uczniowie mieszkający poza Lipkami Wielkimi mają zapewniony bezpłatny pobyt w Internacie od poniedziałku do piątku.

 

Nabór do Ośrodka trwa cały rok. Ośrodek jest placówką bez obwodu, mogą do niego uczęszczać dzieci i młodzież z terenu powiatu gorzowskiego, powiatów ościennych i innych województw.

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

66 – 431 Lipki Wielkie, ul. Szosowa 109

Tel. 95 73123 78

Tel. kom.  505 053 568

E – mail : soswlw@wp.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Ostatnie świadectwo szkolne
 3. 2 zdjęcia
 4. Akt urodzenia z numerem PESEL

Pozostałe potrzebne  dokumenty i podania pomożemy skompletować na miejscu